Anslag och stipendier våren 2016

Vid vårens anslagsomgång beviljade styrelsen stöd till forskning och publicering om totalt 1 547 126 kr.

Tre större projekt medfinansieras av stiftelsen. Stiftelsen stödjer etableringen av Forum för forskning om de kyrkliga kulturarven under tre år genom delfinansiering av en forskartjänst. Vidare får ett treårigt forskningsprojekt om hus och hushåll i tidigmoderna städer i Sverige stöd. Ett projekt som inventerar opublicerat material om bland annat bebyggelsehistoria får ett ettårigt stöd.

Två stipendier utdelas dels för en kommande artikel till Bebyggelsehistorisk Tidskrift, dels för en dokumentation av Upsala Ångqvarn inför nedläggningen.

Ett publiceringsbidrag beviljades för ett projekt som fokuserar hur kulturarvet presenteras.

Två ansökningar avvisades av formella skäl. I det ena fallet var projektet redan genomfört, i det andra saknades styrkt vetenskaplig verkshöjd.